The 2019 Publisher Summit – Nov. 5-6, 2019 – Charleston, SC