The 2019 Innovation Conference – Nov. 5-6, 2019 – Charleston, SC